طرف حساب ها در نرم افزار چالاک حساب
طرف حساب ها در نرم افزار چالاک حساب

براي ثبت فاکتور خريد در نرم افزار چالاک حساب لازم است، نام طرف حساب ها ابتدا در اين بخش از نرم افزار ثبت شده باشند . بدون ثبت مشخصات طرف حساب نمي توان فاکتور خريد ثبت کرد.

نکته : براي حذف هرکدام از طرف حساب ها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

با کليک روي کليد ثبت مشتري جديد مانند تصوير زير مي توانيد مشخصات مشتريان را ثبت کنيد.

ثبت مشتري جدي
ثبت مشتري جدي

در بخش مانده قبلي : در صورتي که به طرف حساب بستانکار هستيد و مي خواهيد آن مانده قبلي در فاکتورهاي نرم افزار لحاظ شود مبلغ آن را در اين بخش وارد کنيد.

همچنين در بخش سررسيد حساب مي توانيد، تاريخ تسويه حساب با طرف حساب را ثبت کنيد. در بخش سررسيد ها ليست طرف حساب هايي که 5 روز به تسويه حساب آنها مانده باشد نمايش داده مي شود.