صورت حساب مشتریان در نرم افزار چالاک حساب
صورت حساب مشتریان در نرم افزار چالاک حساب

در بخش از نرم افزار چالاک صورت حساب مشتریان با انتخاب نام هر مشتري صورت وضعيت فروش و پرداخت هاي او قابل مشاهده و پرينت است. اين صورت حساب بر حسب بازه زماني دلخواه کاربر است.

در اين بخش مي توانيد 3 نوع گزارش صورت وضعيت مشتري را به حالت هاي زير مشاهده و پرينت کنيد.

صورت حساب مشتریان
صورت حساب مشتریان

پرينت پرداخت هاي مشتري : پرداخت هاي مشتري در بازه زماني تعيين شده شامل پرداخت هاي نقدي و غير نقدي را ميتوانيد پرينت کنيد

پرينت صورت وضعيت چک ها : پرداخت هاي چک مشتري در بازه زماني تعيين شده و وضعيت وصولي هر کدام از چک ها را مي توانيد پرينت کنيد

پرينت گزارش جاري : وضعيت کلي مشتري شامل مبلغ کل هر فاکتور و پرداخت هاي آن- اطلاعاتي که در اين بخش مشاهده مي شود – را مي توانيد پرينت کنيد

پرينت گزارش جاري
پرينت گزارش جاري

در اين بخش مي توانيد صورت وضعيت همه مشتريان را به صورت يکجا پرينت کنيد.