گزاش هزینه و درآمد
گزاش هزینه و درآمد

در این قسمت از نرم افزار حسابداری چالاک مانند تصوير زير بر اساس تاريخ دلخواه مي توانيد، گزارش هزينه و درآمد ها را بر حساب ماهانه مشاهده و پرينت کنيد. و يا گزارش هزينه و درآمد ها را به تفکيک گروه بندي آنها را مشاهده و پرينت کنيد.

پرينت گزارش ماهانه هزينه ها و درآمد ها

پرينت گزارش ماهانه هزينه ها و درآمد ها

پرينت گزارش بر اساس نوع هزينه و درآمد

پرينت گزارش بر اساس نوع هزينه و درآمد
پرينت گزارش بر اساس نوع هزينه و درآمد