موجودي انبار
موجودي انبار

 

اين بخش از نرم افزار حسابداری چالاک موجودي کالا را نمايش مي دهد. با ثبت فاکتور خريد موجودي کالا افزايش مي يابد. با ثبت فاکتور فروش يا فروش سريع از موجودي انبار کاسته مي شود.