عنوان فاکتور ها در نرم افزار حسابداری چالاک
عنوان فاکتور ها در نرم افزار حسابداری چالاک

 

در اين بخش از نرم افزار حسابداری شخصی چالاک مي توانيد عنوان فاکتورها را تعيين کنيد. اين اطلاعات در سربرگ فاکتور ها نمايش داده مي شوند.