صدور فاکتور متفرقه
صدور فاکتور متفرقه

در اين بخش از نرم افزار چالاک مي توانيد عنوان در مواقعي که نيازي به ثبت مشخصات مشتريان نداريد و يا نمي خواهيد کالا و گروه بندي آنها را ثبت کنيد مي توانيد در اين بخش فاکتور فروش صادر کنيد.

در اين بخش نيازي به ثبت اطلاعات مشتري نيست و مانند تصوير زير مي توانيد نوع کالا يا خدمات را بدون ثبت کردن آن در بخش کالا و گروهي بندي مستقيم تايپ کنيد.

صدور فاکتور متفرقه
صدور فاکتور متفرقه

خروجي فاکتور پرينت شده به شکل زير خواهد بود.

صدور فاکتور متفرقه
صدور فاکتور متفرقه