صورت حساب خرید در نرم افزار چالاک حساب
صورت حساب خرید در نرم افزار چالاک حساب

در این قسمت از نرم افزار چالاک با انتخاب نام هر طرف حساب صورت وضعيت فروش و پرداخت هاي او قابل مشاهده و پرينت است. اين صورت حساب بر حسب بازه زماني دلخواه کاربر است.

در اين بخش مي توانيد 3 نوع گزارش صورت وضعيت مشتري را به حالت هاي زير مشاهده و پرينت کنيد.

پرینت صورت حساب
پرینت صورت حساب

پرينت پرداخت ها: پرداخت هاي شما در بازه زماني تعيين شده شامل پرداخت هاي نقدي و غير نقدي را ميتوانيد پرينت کنيد.

پرينت صورت وضعيت چک ها: پرداخت هاي چک در بازه زماني تعيين شده و وضعيت وصولي هر کدام از چک ها را مي توانيد پرينت کنيد.

پرينت گزارش جاري: وضعيت کلي طرف حساب شامل مبلغ کل هر فاکتور و پرداخت هاي آن – اطلاعاتي که در اين بخش مشاهده مي شود – را مي توانيد پرينت کنيد.

پرینت گزارش جاری
پرینت گزارش جاری

در اين بخش همچنين مي توانيد، صورت وضعيت همه طرف حساب ها را به صورت يکجا پرينت کنيد.