ثبت مشتریان در نرم افزار چالاک حساب
ثبت مشتریان در نرم افزار چالاک حساب

در این مربوط از نرم افزار حسابداری چالاک به ثبت مشتریان در نرم افزار چالاک حساب می باشد براي ثبت فاکتور فروش لازم است، نام مشتريان ابتدا در اين بخش از نرم افزار ثبت شده باشند. بدون ثبت مشخصات مشتري نمي توان فاکتور فروش ثبت کرد.

نکته: براي حذف هرکدام از مشتريان در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

با کليک روي کليد ثبت مشتري جديد مانند تصوير زير مي توانيد، مشخصات مشتريان را ثبت کنيد.

ثبت مشتري جديد
ثبت مشتري جديد

در بخش مانده قبلي: در صورتي که مشتري مانده حساب قبلي دارد و مي خواهيد آن مانده قبلي در فاکتورهاي او لحاظ شود، را در اين بخش وارد کنيد.

همچنين در بخش سررسيد حساب مي توانيد تاريخ تسويه حساب مشتري را ثبت کنيد. در بخش سررسيد ها ليست مشترياني که 5 روز به تسويه حساب آنها مانده باشد نمايش داده مي شوند.