مشاهده درآمد فاکتورها
مشاهده درآمد فاکتورها

در اين بخش از برنامه حسابداری چالاک بر اساس تاريخ مي توانيد درامد فاکتورهاي ثبت شده را مشاهده کنيد.

 

نکته : براي اينکه نرم افزار درآمد فاکتورها را محاسبه کنيد لازم در بخش معرفي کالا هزينه خريد کالا ثبت شده باشد.