سررسيد حساب ها در نرم افزار چالاک حساب
سررسيد حساب ها در نرم افزار چالاک حساب

اين بخش از نرم افزار چالاک سر رسيد پرداخت مشتريان و طرف هاي حساب را نمايش مي دهد.

براي تعيين سررسيد پرداخت در هنگام ثبت مشخصات تاريخ سر رسيد را وارد کنيد. در صفحه اصلي نرم افزار در بخش سررسيد ها تعداد سررسيد هاي چک ها، مشتريان، خريد و اقساط را نمايش مي دهد.