گروه بندي کالا و خدمات در نرم افزار چالاک حساب
گروه بندي کالا و خدمات در نرم افزار چالاک حساب

در این بخش از نرم افزار حسابداری شخصی چالاک گروه بندي کالا و خدمات در نرم افزار چالاک حساب را توضیح می دهیم براي صدور فاکتور فروش لازم است، در اين بخش گروه بندي و نوع کالا/خدمات را تعريف کنيد. وجود حداقل يک گروه کالا الزامي است.

محدودتي در تعداد ثبت کالا و خدمات وجود ندارد.

نکته: براي حذف هرکدام از موارد در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

مانند تصوير زير مي توانيد مشخصات کالا و يا خدماتي که ارائه مي دهيد، در نرم افزار ثبت کنيد.

مشخصات کالا و خدمات
مشخصات کالا و خدمات

نرم افزار ميزان درآمد از فروش را بر حسب تفاوت قيمت خريد و فروش کالا محاسبه مي کند. در وارد کردن قيمتها دقت کنيد، تا درآمد به درستي محاسبه شود.

اگر کالايي قيمت خريد آن تغيير کرد، وارد اين بخش شويد و قيمت هاي آن را تغيير دهيد.

انجام گروه بندي و ثبت نوع کالا براي بخش فروشگاه الزامي است. در صورتي که در بخش ثبت فروش نوع کالاي شما در آنجا وجود ندارد بايد آنها را در اين بخش اضافه کنيد.